piątek, 25 maj 2018 20:59

Informacja o danych osobowych

Napisała

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym Fundacja Rób Dobro realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które podaliście wykonując przelew darowizny na rzecz naszej organizacji jako osoby prywatne, osoby reprezentujące Partnera albo Firmę oraz dane otrzymane w ramach korespondencji z nami. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko/adres/adres email/nr tel.
Kto jest administratorem danych? Administratorem danych osobowych jest nasza organizacja:

Fundacja Rób Dobro Plac Kościuszki 5 41- 205 Sosnowiec

wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000617496

Jak się z nami skontaktować? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: - pisemnie, pocztą na adres: Fundacja Rób Dobro Plac Kościuszki 5 41- 205 Sosnowiec

- emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Aby otrzymać darowiznę i przekazać ją potrzebującym,  trzeba przetwarzać Państwa dane osobowe. Państwa dane są potrzebne byśmy mogli współpracować, tj. kontaktować się z Państwem, promować naszą działalność, poszczególne wydarzenia, odpowiadać na wiadomości, wysyłać informacje. Dane służą także archiwizowaniu i rozliczaniu.

 W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

 Nie będziemy przesyłać informacji na Państwa adres email ani tel, jeśli nie wyraziliście Państwo na to zgody. Państwa dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.
Komu udostępniamy Państwa dane? Nie udostępniamy danych innym podmiotom.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe są przetrzymywane przez okres realizacji darowizny oraz wykonania obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz prawnych, a także statystycznych i archiwizacyjnych.

Dokumentacja z transakcji płatniczych przechowywana jest przez 5 lat od końca danego bieżącego roku podatkowego. Jakie Mają Państwo prawa i jak mogą Państwo z nich skorzystać? Każdy ma prawo żądania dostępu do Własnych danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Każdy ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką posiadamy oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu należy wysłać email lub żądanie pocztą,  Prawo do potwierdzenia przetwarzania Każdy ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, każdy jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania jego danych. Prawo do sprostowania Każdy może zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczącego go danych osobowych, jeżeli uważa je za nieprawidłowe lub nieaktualne. Można także zwrócić się o uzupełnienie danych, jeśli są one przez Państwa uznane za niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym Każdy ma prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że każdy może żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie czyjejś zgody, a osoba wskazana ją cofnęła,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych,
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego. 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych Każdy może żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli: a) kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Państwa danych jest w Waszej ocenie niezgodne z prawem, ale zainteresowana osoba wyraża sprzeciw wobec ich usunięcia, natomiast żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wnieśli Państwa sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 5. Prawo do przenoszenia danych Każdy może zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, jego danych osobowych, które wcześniej przekazał Fundacji. Pozwala to na przesłanie danych  innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje każdemu wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody. 6. Prawo do sprzeciwu Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu przekazywania informacji o naszej działalności – w związku z tym każdy na prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu w/w działań. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu. 7. Prawo do skargi Każdy ma prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

wtorek, 17 kwiecień 2018 10:34

Nasze cele

Napisane przez
Poniżej przedstawiamy Państwu nasze cele - zapisy umieszczone w Statucie, który też jest na naszej stronie do pobrania.Główny cel istnienia fundacji nie zawęża naszej działalności do konkretnej grupy wiekowej, dziedziny ubóstwa czy jednostki chorobowej.
Nie chcemy się zamykac na potrzeby, tylko w wielu kategoriach życia pokazywać jak łatwe jest czynienie dobra.
Każdorazowo pomagająć tym, którzy tego potrzebują. 
Zapraszamy do współpracy i dziękujemy każdemy za wsparcie i współpracę.Głównym celem fundacji jest tworzenie, realizowanie i wspieranie inicjatyw służącychdokonywaniu dobrych zmian w życiu osób i zwierząt w trudnej sytuacji, a także zmianieświadomości społecznej, służącej szerzeniu działania dobra.
Cele szczegółowe:
1. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szanstych rodzin i osób;
2. Pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym, potrzebującym - domowym, gospodarczym iżyjącym dziko – ze szczególnym uwzględnieniem kotów - w projektach pod wspólną nazwą „Polcia Sytuli“ ;
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;6. Działalność charytatywna;
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;8. Ochrona i promocja zdrowia ;
9. Działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
10. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym- propagowanie i wspieranie twórców rękodzieła, rzemieślników oraz wszelkiej działalnościkulturalnej i artystycznej;2- ochrona i opieka nad dobrami kultury i zabytkami, w tym parkami;
11. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wtym wymieniona w celu 2;
12. Działalność na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwopieszych ;
13. Promocja i organizacja wolontariatu;
14. Propagowane zdrowego trybu życia i ekologicznych postaw.
15. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
sobota, 15 lipiec 2017 11:28

Dotacja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Napisała

Mamy przyjemność poinformować Was, że 14 lipca br. zostały ogłoszone wyniki konkursu, w którym nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na rozwój małych podmiotów w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017.

Kwota dofinansowania: 4 991,92 zł

Zakupione w ramach programu przedmioty oraz usługi pozwolą nam działać dalej i robić więcej dobra!

logotypy fio z podpisem 2017

środa, 03 sierpień 2016 10:54

Jak to się zaczeło

Napisała

Jak to się zaczęło..

Niepohamowana chęć działania dla innych. I po prostu dobro we krwi. W dodatku genetycznie uwarunkowane, bo jesteśmy w fundacji rodzinne.

Odkąd pamiętam, a raczej nie pamiętam odkąd.. zawsze był ktoś lub coś wartego pomocy, wsparcia, działania. Trzeba było zachęcić innych do przyłączenia się; zorganizować akcję, zbiórkę, gdzieś zadziałać na rzecz czegoś naprawdę ważnego.

Najpierw Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - za zgodą rodziców, bo wolontariusz nieletni. Zbieranie pieniędzy do puszki, gdy zima była naprawdę porządna i mróz dawał się we znaki. Zorganizowanie podstawówkowej dyskoteki na rzecz WOŚP. I to samo przez wiele długich lat.

W międzyczasie Podwieczorki dla Itaki i lokalne inicjatywy. .

Potem założenie i koordynowanie aż przez 3 lata oddziału śląskiego Fundacji Mam Marzenie - spełniającej marzenia śmiertelnie chorych dzieci. Zrealizowaliśmy pierwszych sto- naprawdę magicznych marzeń. Takich jak spotkanie sławnego amerykańskiego paleontologa, zostanie księżniczką, policjantem, rycerzem, czy wizyta na grobie Papieża Jana Pawła II.

Następnie miał miejsce powrót do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by po przejściu surviwalowego 2-dniowego szkolenia z pierwszej pomocy, zostać członkiem Pokojowego Patrolu.

Pojawiła się Funacja DKMS Baza Komórek Macierzystych. I tak od pięciu lat pojawiają się nasze Dni Dawcy Szpiku, z których już parę osób naprawdę zostało bliźniakami genetycznymi potrzebujących chorych.

Dwa lata bycie liderem połowy Sosnowca w Szlachetnej Paczce – kilkadziesiąt rodzin, które otrzymały pomoc, dziesiątki cudownych darczyńców, niezwykli wolontariusze, cudowni współpracownicy.

Te wszystkie doświadczenia sprawiły, że pojawiła się Fundacja Rób Dobro.

Mamy nadzieję na wspaniałe historie, cudowne inicjatywy, niezwykłych ludzi.

Wszystko i wszystkich, by Robić Dobro!

środa, 17 sierpień 2016 11:45

KONTAKT

Napisała

Fundacja Rób Dobrologo robdobro 200px

Adres korespondencyjny:

Plac Kościuszki 5, pokój 101
41-205 Sosnowiec

KRS: 0000617496
REGON: 36442977000000
NIP: 644-35-17-395

Jeśli chcesz się skontaktować bezpośrednio z Zarządem:

Ewa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz nas wspomóc, dzięki swojej działalności lub darowiźnie -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli poszukujesz wsparcia w jakiejś inicjatywie służącej robieniu dobra -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli masz jakąkolwiek inną ważną sprawę - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

środa, 17 sierpień 2016 09:35

Polityka cookie

Napisała

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego robdobro.org stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego robdobro.org . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego robdobro.org możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym robdobro.org z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego robdobro.org, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

7. Instrukcja usuwanie cookie dla wybranych popularnych przeglądarek.

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer 11

- Chrome

- Opera

- Safari

środa, 17 sierpień 2016 08:53

Regulamin i prawa do treści na stronie.

Napisała

W przygotowanu

środa, 10 sierpień 2016 16:48

Sprawozdanie 2016

Napisała

Brak sprawozdań za rok 2016 - Nie wymagane.

środa, 10 sierpień 2016 16:44

Statut Fundacji

Napisała

Statatut fundacji do pobrania po niżej.

czwartek, 24 marzec 2016 09:17

Misja, wizja i nasze wartości

Napisała

Misja

Dotrzemy do dużej ilości osób.
Będziemy robić dobro.
Wspólnie.
Dla innych i dla siebie.
To wszystko.
I to wystarczy.

Wizja

Działamy. Pokazujemy. Angażujemy. Pomagamy. Inspirujemy.
Zależy nam.
I nigdy się nie poddajemy.

Nasze wartości

Uczciwość
Poczucie odpowiedzialności
Pasja
Współpraca
Szacunek
Radość
Zaufanie

Sposób działania

Inspirujemy
Postępujemy uczciwie
Wierzymy w ludzi
Traktujemy wszystkich z szacunkiem
Koncentrujemy się na działaniach
Nawiązujemy trwałe relacje
Skupiamy się na innych
Poszukujemy najlepszych rozwiązań